OBNOVA SUVERENITY

ČASŤ 1

ÚVOD

Existuje veľa slov a významov, ktoré sú súčasťou nášho života. Ako pozitívne, tak aj tie negatívne. A ktoré sú tie pozitívne a ktoré negatívne? A ktoré majú okamžitý dôsledok a ktoré majú dlhodobý dôsledok? A ktoré majú zdanlivo okamžitý zdanlivo pozitívny dôsledok, ale dlhodobo môžu mať negatívny alebo deštruktívny?

Všetko súvisí so všetkým. Spojený je eko-systém. Spojené je i vedomie okolo nás, ktorý môžeme nazvať psycho-systém alebo kolektívne vedomie a má vplyvy na všetko ostatné. Vytvárame ho my. Niekto vedome, niekto nevedome. Niekto s vedľajšími úmyslami okamžite a niekto v dlhodobom horizonte. A znova, niekto pozitívne a niekto negatívne, či so zlým úmyslom. A úmysel je to podstatné.


Vedomie alebo nevedomie?

Pojem "domov", to najdôležitejšie, môžeme chápať ako byt, v ktorom žijeme a dáva nám celkové zázemie a súkromie rodiny. Môžeme tento pojem chápať ako dom so záhradkou, ktorý nám dáva nielen zázemie a súkromie rodiny, ale i to, čo si na záhrade vypestujeme a tvoríme. Môžeme tento pojem chápať tak, že našou záhradkou je naša vlasť a národ, naša zem, kde žijeme ako vyšší organizovaný celok, ktorý nám má slúžiť a zlepšovať životné podmienky.

Náš domov, naša záhradka, tá reálna, po ktorej chodíme, kde spíme, kde jeme, kde sa milujeme a odkiaľ pozeráme na svet, kde žijeme a riešime svoje živobytie je tu, kde každý reálne žije, kde je doma. Každý na svojom. Preto si svoj domov musíme chrániť a byť schopní si ho chrániť.

V súčasnosti sme však pod nátlakom bezohľadnej moci priemyslovej, ekonomickej, bankovníckej a technologickej globalizácie, globálneho diktátu a v podstate fašizmom, ktorý vytvára závislosť všetkých a všetkého. Nachádzame sa v atmosfére totálneho popretia slobody jedinca, národa i štátu, preto tento globálny fašizmus je náš úhlavný nepriateľ.

Neustále nám niekto klame o pravici, o ľavici, o demokracii, ktorá je však len pseudo-demokracii a vytvára nám pravidlá, životné vzorce. Neustále nás niekto ako ľudia rozdeľuje, až strácame pojem o základných hodnotách dôležitých pre život.

Neustále je nám podsúvaný nejaký politický alebo pseudonábožensko-politický systém. Rovnako ako bankový, priemyselný, technologický, farmaceutický atď. Znova a znova rozdeľujú na princíp globalistického momentálneho systému závislosti a kontrole financií s túžbou riadiť a vlastniť všetkých a všetko.

"Vlasť, rodinu a blízkych je potrebné chrániť, pretože je vždy nablízku niekto, kto ti chce všetko vziať a urobiť si z teba a tvojej rodiny otrokov."

Tohoto otroka z nás rodia globalisti, ktorí si chcú privlastniť moc nad nami, chcú si privlastniť moc nad všetkým čo je dnes k životu potrebné, vytvoriť našu závislosť na nich a zdrojoch, ktorých sa zmocnili na úkor druhých. K tomu všetkému si teraz chcú privlastniť i naše vedomie, ovládať ho a nariaďovať nám, čo smieme a čo nesmieme.

Súčasnosť nám ukazuje, že globalisti ovládajú štáty prostredníctvom moci skorumpovaných politických strán podvodným systémom pseudo-demokratických volieb. Prostredníctvom politických strán ovládajú moc zákonodarnu. Mocou zákonodarnou ovládajú zákony a vytvárajú celú ich moc nad nami a fašistický systém. Vyrábajú novodobé otroctvo.

V čom teda spočíva problém a jeho riešenie? Zjavne je potrebné odobrať globalistom nadnárodný (nadštátny) vplyv nad zákonodarnou mocou. Nie globalisti, ale ľudia majú mať silu a moc nad zákonodarnou mocou.

Teda nie že parlamentné zastupiteľstvá pseudo-demokracie skorumpovaných politických strán globalistickej moci, ale občianske referendum, plná zákonodarná moc len v rukách občanov suverénnej zemi.

Výkonná moc, teda služobník štátu, nie vládnuca sekta, musia byť odborníkmi, ktorí musia podliehať občianskej Ústave a občanom, ako moc najvyššia. Musia vykonávať službu pre občanov s plnou zodpovednosťou trestnou i hmotnou. To znamená, že neexistuje žiadna imunita.

"Keď vykonávaš povinnosť dobre pre všetkých, nemáš sa čoho báť. Keď ale zneužiješ svoje postavenie pre svoj alebo cudzí prospech, musíš byť hmotne a trestne zodpovedný, ako každý z nás."

Preto musí byť skutočne dobre napísaná Občianska Ústava ako neporušiteľný nástroj občanov, národa a štátu. Povedzme na princípe ako je všetkým známe desatoro.

Princíp, ktorý sme si vzali za cieľ ako občania je postavený na zákonodarnej vôli ľudu a ľud musí vedieť:

1. Čo chceme

2. Odborne postaviť plán ako to dosiahnuť

3. Realizácia


Cieľ

Cieľom je vytvorenie silného a sebestačného a suverénneho národného štátu.

Z toho dôvodu sme u nás v Českej republike vypracovali projekt Občianskeho referenda, ktorého obsahom je:

1. Návrh novej Občianskej ústavy, zákonov, ktorých má byť čo najmenej a majú byť zrozumiteľné všetkým.

2. Reformu štátu a spoločenského systému, vrátane ekonomickej reformy, ktorá má

3. Projekt sociálneho bezpečia pre každého občana prostredníctvom Občianskeho dôchodku (renty) zo zisku štátu. Nejedná sa však o globalistický plán nepodmieneného príjmu na bankový dlh, ale presný opak.

4. Reformu celého systému suverénneho hospodárstva, poľnohospodárstva, priemyslu, zdravotníctva, školstva a princípu národnej banky.

5. Ochrana občianskej spoločnosti pred manipulačným vplyvom médií, reklamy slúžiacim globalistom a korporáciám.

6. Plán postupu a zmien celého politického systému premenou na občiansky štát, ktorý politické strany jednoznačne označuje za záujmové organizácie cudzej moci, z vôle, korupcie a politických záujmových skupín a politických neziskoviek chceme Ústavou zakázať.


Záverom

Odrezať raz a navždy všetky chápadlá celosvetovej mafiánskej chobotnice, ktorá sa rozliezla do našich štátov, národov a domovov.

Tento výstup sme spracovali pre účely medzinárodnej spolupráce národov v projekte Svätováclavských légií s názvom SEN - Suverénne Európske národy.

Tu uvádzame 25 programových bodov celej reformy pre obnovu národnej suverenity pre každého z nás:

Nájdete ich na www.referendum-csr.cz pod odkazom Program.

Ich súhrn je uvedený v druhej časti tohto príspevku.

Po zavedení plnej priamej demokracie, reforiem, vlády trestne a hmotne zodpovedných odborníkov a návratu zákonodarnej moci občanov, zemského systému, bude nasledovať tiež zrušenie systému politických strán, ktorý je pre efektívne riadenie štátu prekážkou.ČASŤ II

 PROGRAM OBČIANSKÉHO REFERENDA 

REFERENDUM ČSR

1.VODA A ENERGIE ZADARMO

Program Referenda ČSR počíta so zásadnou štátnou a ekonomickou reformou. V rámci reformy je pripravený návrh na úplne nový, jednoduchý model tvorby štátneho rozpočtu a hospodáreniu štátu, kedy sa vychádza z princípu "Ľudia si vytvárajú štát ako spoločnú obec a stávajú sa občanmi preto, aby im slúžil."

Voda, svetlo, teplo, energie sú nevyhnutnou súčasťou základných potrieb života a spoločenského systému, ktorý potrebuje každý občan, služba i firmy. Pretože si ľudia vytvárajú štát preto, aby im pomáhal a slúžil, je opodstatnené, že svojim občanom tieto základné potreby poskytne zadarmo zo štátneho rozpočtu, teda zo spoločného majetku občanov. Nie neobmedzene, ale limity dostačujúce na základné potreby.

2.OBČIANSKY DÔCHODOK - OBČIANSKA RENTA

Občiansky dôchodok je nový pojem, navrhovaný do Ústavného práva pro občanov Českej republiky na základe rozsiahlej ekonomické reformy. Súčasný štátny rozpočet je 1,6 biliónov Kč. Reforma počíta sa ziskovým rozpočtom až 16 biliónov Kč.

Občiansky dôchodok (renta) - Je priamy občiansky a spoluvlastnícky podiel na mesačnom zisku štátneho rozpočtu pre každého riadneho občana ČR.

Je navrhovaný podľa meradla súčasného stavu dôstojného minima k životu a životným nákladom, vo výške 25.000,- Kč/osoba. Jeho cieľom je zaistenie základných životných istôt občana, rodiny, výchovu detí, starostlivosť o osoby staré alebo nemohúce.

Občiansky dôchodok je síce podiel na zisku štátneho rozpočtu, ale súčasne plní účel sociálneho bezpečia, určený pro istotu základnej a dôstojnej obživy, starostlivosti a vzdelania detí, na istotu bývania, tepla, svetla, vody.

Nemožno ho zamieňať za nepodmienečný príjem z dielne globalistov a bánk, ktorý je financovaný dlhom štátu bankám, ktorý bude štát zase musieť vybrať späť aj s úrokmi. Teda dlh, ktorý robí ďalší dlh. Občiansky dôchodok je presný opak bez dlhu, zo zisku štátneho rozpočtu, ktorý nesmie byť zo zákona v strate. Je to presný opak globalistického nepodmienečného príjmu.

Spravovaný bude zákonom chráneným a nedotknuteľným občianskym účtom, ku ktorému bude mať prístup iba občan a štát, nikto iný.

3.REVIZE reštitúcie, privatizácia a exekúcie

Po roku 1989 prebehli početné reštitúcie, privatizácie aj exekúcie. U mnohých existujú početné indície a poznatky, že prebehli podvodne, manipulačne, neoprávnene a tým aj nezákonne. Všetky reštitúcie je potrebné dôkladne prešetriť a zabezpečiť tým jasný prehľad, ktoré prebehli oprávnene a zákonne a ktoré neoprávnene a nezákonne.

Revízia by obsahovala vznik špeciálneho Revízneho súdu, ktorý by menoval a odvolával prezident republiky na dobu potrebnú pre vykonanie revízie. Súbežne by mal vzniknúť Revízny fond pre úhradu škôd zo zdrojov zhabaných pre nezákonné konanie.

Revízny súd by mal právomoc a povinnosť nielen zrušiť chybné nezákonné konanie, ale vysloviť trestnú aj hmotnú zodpovednosť aj spôsob náhrady vzniknutých škôd vrátane zodpovednosti všetkých páchateľov a spolupáchateľov nezákonného konania, bez ohľadu na to, akého postavenia zodpovedné osoby boli alebo sú.

Vzhľadom k tomu, že nezákonné rokovania boli vykonávané organizovane celými skupinami ľudí a podielnikov, je jednoznačné, že sa jednalo o zločinecké sprisahanie proti štátu aj občanom ČR a je nevyhnutné pre reformu štátu a narovnanie dôvery občanov v právo a spravodlivosť a v štát týchto páchateľov exemplárne potrestať.

Ďalej navrhujeme, pokiaľ osoba a osoby podieľajúce sa na nezákonných a podvodných jednaniach dobrovoľne priznajú svoju vinu či vydajú nezákonné obohatenie pred zahájením súdnej revízie, dá sa uplatniť ustanovenie o účinnej ľútosti a trest im zmierniť alebo prepáčiť.

Pokiaľ bude osoba páchateľa alebo osoby podieľajúce sa na nezákonnom konaní brániť alebo mariť akýmkoľvek spôsobom revízie, bude odsúdený nepodmienečne na trest odňatia slobody od 1 do 10 rokov, podľa závažnosti marenia súdnej revízie. Ustanovenie o účinnej ľútosti sa neuplatnia, ak bola súdna revízia už zahájená.

4.REVIZIA ZÁKONOV

Dnes už nie je tajomstvo, že falošná revolúcia v roku 1989 bola zinscenovaná tajnými službami CIA, NSA, KGB, STB a ďalšími tajnými službami a organizáciami. Nie je už tajomstvom, že postupovali podľa dlhodobého plánu na celé desaťročia s cieľom globalizovať celú Európu do jedného celku, Európskej Únie ako super-štátu EÚ, ako 4. ríše.

Globálna moc, riadená najväčšími bankovými domami sveta v súkromných rukách niekoľkých desiatok rodín finančných magnátov a svetovej šľachty vyvolených, chce ovládať svet. Nielen naša krajina sa dostala po roku 1989 do riadeného procesu a područia globalizačnej moci, kedy súčasťou celosvetovej doktríny uplatnili jednotný postup ...

Globalisti sa zmocnili postupne korupciou a tajnými službami politických síl v danom štáte tak, aby mali tieto politické sily v súčte zákonodarnú väčšinu. Ich prostredníctvom sa zmocnili moci zákonodarnej a postupne, po desiatky rokov premieňali právny poriadok európskych štátov podľa svojej potreby a pre fašizáciu spoločnosti a ovládnutie európskych národov.

Týmto sa dostávame k súčasnému dnešnému stavu, keď národné štáty, pozvoľna znásilnené a pripravené k fašizácii prekonávajú covid-fašistický útok na svoje piliere štátnosti, ekonomickou likvidáciou, likvidáciou systému štátnej správy, narušenie zdravotníctva, školstva, narušenie princípu štátu a rodiny, celého spoločenského systému pod zámienkou falošnej pandémie s Covid-19, ktorá má za cieľ zmeniť opäť po 100 rokoch mapu Európy a upraviť ju pre fašistickú globalizácii a nadvládu a Vlády jednotlivých krajín s nimi plne spolupracujú ako vlastizradcami.

Tomu sa dá zabrániť len udržaním národných štátov, vytvorením pre-národnej politiky, zatknutím všetkých, ktorí sa podieľali na sabotážach suverénnych štátov a ich postavenie pred národné občianske súdy. Iba obnova štátnych pilierov, návrat k spravodlivej moci zákonodarnej, súdnej i výkonnej to môže zastaviť.

Globalisti majú v pláne pre dokončenie vyvolať falošnú revolúciu, provokovanej samotnými vládami k pádu ich vlastných vlád a ktoré majú dokončiť zrútenie znásilnených národných štátov. Preto je nevyhnutné prevziať moc do pre-národných rúk a národné štáty udržať, pretože len suverénny štát je schopný účinne sa globalistom brániť.

Je nutná a potrebná revízia všetkých zákonov a ich oprava od sabotážnych prvkov. Bez tejto revízie sa štáty zrútia na legislatívnu krízu, nedostatok ekonomických zdrojov a neschopnosť suverénny štát udržať.

5.EKONOMICKÁ REFORMA

V súčasnosti funguje celý štát na starých ekonomických systémoch, výkladoch pojmov kapitalizmus, socializmus atď. Tieto pojmy sú vďaka vývoju spoločenského systému a technológiám dávno prežité a stretávajú sa s mnohými nedostatkami, ktoré sa už podľa týchto rovníc vôbec nedajú riešiť.

Celý dnešný systém je postavený na manipulatívnych princípoch zastupiteľskej demokracie, ktorá nefunguje a ekonomických princípoch neustáleho rastu (HDP), ktorý veľmi rýchlo vyčerpáva surovinové zdroje a vytvára špirálu civilizačnej samovraždy.

To sa prejavuje každodenne na skoro každom z nás. Je potrebné nielen šetriť prírodné zdroje, ale postaviť spoločnosť na nových pravidlách a systémoch, zodpovedajúcich dnešným požiadavkám.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ŠTÁTU:

1. Štát si vytvárajú ľudia ako spoločnú obec a stávajú sa dobrovoľne občanmi preto, aby im slúžil.

2. Úlohou štátu je vonkajšia a vnútorná bezpečnosť, bývanie, obživa, zdravie, vzdelanie, kultúra, infraštruktúra

3. Zákonov má byť čo najmenej a majú byť zrozumiteľné všetkým

4. Občianska ústava a občianske zákony

5. Plná priama demokracia

6. Štátna správa

7. Právo a spravodlivosť

8. Sociálne bezpečie

K tomu je potrebná práve ekonomická reforma, ktorá má zabezpečiť nielen dostatočné finančné prostriedky, ale aj vyrovnaný rozpočet.

Starý systém globalistov a svetových bank žije z vytvorených toku peňazí, vysávača peňazí mimo štáty, ktoré majú pôvod v systémovom nastavení výpočtu štátnych daní "Príjmy (100%) mínus výdaje (+/- 90%).

Súčasný daňový základ pre štát je teda 10% objemu zdaniteľných príjmov, z ktorých sa potom vypočítava skutočná daň. Väčšina peňazí sa stratí a vyhne sa štátu oblúkom do vreciek nadnárodných korporácií, špekulantov a bánk, ktoré ich financujú.

Tento špekulatívne systém možno úplne odstrihnúť tým najjednoduchším spôsobom:

1. Vlastná národná banka a mena

2. Zmena ustanovení daňového zákona (príjmy mínus výdavky)

3. Zrušenie doterajších priamych a nepriamych daní

4. Zavedenie jednotnej dane 10% z celkového príjmu

5. Daň pre fyzické i právnické osoby dať na rovnakú úroveň

6. Stabilizovať národnú menu do vlastných národných rúk a odrezať ju od Medzinárodného menového fondu.

6.HROMADNÁ MIGRÁCIA A MIGRANTI

Multikultúrna migrácia v celej Európe prebieha prostredníctvom neo-marxistických politických mafií a socialistickej internacionály v rámci projektu Európskej únie a globalistov a rozdeľuje sa na dve zásadné kategórie osídľovania Európy osobami najmä islamského pôvodu:

1. dlhodobé - desiatky rokov, ktorí sa zabývali a narastajú v Európe už 2-3 generácie

2. bezprostrednej - osídľujúci Európu aktuálne dnes v masovom meradle. Oboje je s európskou civilizáciou nezlučiteľné tak z okamžitého, tak z dlhodobého hľadiska.

Celá migrácia afrického a arabského pôvodu je dlhodobý plán na desiatky rokov dopredu z dielne socialistických, globalistických a bankových elít, so snahou zmeniť tvár Európy asimiláciou pôvodného európskeho obyvateľstva a tradičnej kultúry zmiešaním rás, etník a náboženstiev.

Každý z nás by sa mal zamyslieť, do čoho rastú naše deti a vnúčatá a aká je im politickými mafiami pripravovaná budúcnosť. Je nevyhnutné tento asimilačný plán jednoznačne odmietnuť aj so všetkými politickými mafiami, ktoré na tomto zločine kolaborujú s bankami , Európskou úniou a neo-marxistami.

Ilegálni migranti

Riešenie ilegálnych migrantov je v súčasnej dobe veľmi silný problém. Avšak je riešiteľný tou najjednoduchšou cestou. Zakotvením pravidla do nami navrhovanej novej ústavy, najvyššieho zákona jednou vetou ....

"Ilegálny prisťahovalec pri zachovaní základného sociálneho zabezpečenia je do 7 dní nekompromisne vyhostený do krajiny odkiaľ prišiel, alebo do krajiny pôvodu".

Hlavný koordinátor Referenda ČSR

Jindřich Tichý

Pre viac informácií píšte na email:info@project-sen.net