OBNOVA SUVERENITY


ČÁST I

ÚVOD

Pojem "domov" má pro každého z nás velmi individuální význam. Pro někoho je to dům či byt, pro někoho domovina - země, kde žije nebo se narodil. Pro někoho to dokonce může znamenat blízkou osobu, ať už se nachází kdekoliv. O náš domov přirozeně pečujeme. Máme ale morální povinnost pečovat i o naši vlast a národ tak, aby nám tento organizovaný celek sloužil a zlepšoval naše životní podmínky. Je nepochybné, že si svůj domov musíme chránit. Zároveň musíme rozlišovat vůli tak činit a mít k tomu potřebné schopnosti.

V současnosti jsme však pod nátlakem bezohledné moci průmyslové, ekonomické, bankovní a technologické globalizace. Je to v podstatě fašismus, který vytváří umělou závislost celého fungování světa. Nacházíme se v atmosféře totálního popření svobody jedince, národa i státu, a tak je tento globální fašismus naším úhlavním nepřítelem.

Neustále jsou nám podsouvány lži o skutečném stavu věcí, ať už se jedná o politiku, náboženství, ekologická témata a jiné. Neustále nás někdo jako lidi rozděluje, až ztrácíme pojem o základních hodnotách, nezbytných pro život. Tento nepřítel nám vnucuje různé systémy závislosti s touhou řídit a plně nás ovládat. Jedná se o novodobé otrokářství.

Tohoto otroka z nás dělají globalisté, kteří si chtějí přivlastnit moc nad námi a nad vším, co je k životu potřebné. Vytvářejí závislost na nich a na zdrojích, kterých se zmocnili na úkor druhých. K tomu všemu si nyní chtějí přivlastnit i naše vědomí, ovládat ho a nařizovat nám, co smíme a co nesmíme.

Současnost nám ukazuje, že globalisté ovládají státy prostřednictvím moci zkorumpovaných politických stran podvodným systémem pseudo-demokratických voleb. Prostřednictvím politických stran ovládají moc zákonodárnou. Mocí zákonodárnou ovládají zákony a vytváří tím moc nad lidmi a celý tento fašistický systém. Udržují tím ono novodobé otrokářství.

V čem tedy spočívá řešení tohoto problému? Zjevně je potřebné odebrat globalistům nadnárodní (nadstátní) vliv nad zákonodárnou mocí. Ne globalistům, ale lidem má patřit zákonodárná moc. Řešením je proto občanské referendum, které vrací zákonodárnou moc pouze do rukou občanů suverénní země.

Výkonná moc (tedy služebníci státu, nikoliv vládnoucí sekta) musí být odborníci. Podléhají občanské Ústavě a občanům jako moci nejvyšší. Musí vykonávat službu pro občany s plnou trestní i hmotnou odpovědností. To znamená, že neexistuje žádná imunita.

"Když vykonáváš povinnost dobře pro všechny, nemáš se čeho bát. Když ale zneužiješ své postavení pro svůj nebo cizí prospěch, musíš být hmotně a trestně odpovědný jako každý z nás."

Proto musí být opravdu dobře sepsaná občanská Ústava jako neporušitelný nástroj občanů, národa i státu. Je to stejný princip jako Desatero. Naším principem je zákonodárná vůle lidu a lid proto musí vědět:

 1. Co chceme - náš cíl

 2. Odborně postavený plán pro dosažení cíle

 3. RealizaceCÍL

Cílem je vytvoření silného, soběstačného a suverénního národního státu.

Z tohoto důvodu jsme zde v České republice zpracovali projekt Občanského referenda, jehož obsahem je:

1. Návrh nové občanské Ústavy a zákonů, kterých má být co nejméně a mají být srozumitelné všem.

2. Reformu státu i společenského systému, včetně ekonomické reformy, která má zavést soběstačnost suverénního národního financování.

3. Projekt sociálního bezpečí pro každého občana prostřednictvím občanského důchodu (renty) ze zisku státu. Nejedná se však o globalistický plán nepodmíněného příjmu na bankovní dluh, ale přesný opak.

4. Reformu celého systému suverénního hospodářství, zemědělství, průmyslu, zdravotnictví, školství i princip národní banky.

5. Ochrana občanské společnosti před manipulativním vlivem medií či reklamy sloužící globalistům a korporacím.

6. Plán postupu a změn celého politického systému přeměnou na občanský stát, vedený odborníky, nikoliv zkorumpovanými politiky. Tento občanský stát jednoznačně označuje politické strany za zájmové organizace cizí moci, zvůle a korupce. Politické zájmové skupiny a politické neziskové organizace hodláme Ústavou zakázat.ZÁVĚR I. ČÁSTI

Tento výstup jsme zpracovali pro účely mezinárodní spolupráce národů v projektu Svatováclavských legií s názvem SEN - Suverénní Evropské národy.

25 programových bodů celkové reformy pro obnovu národní suverenitu naleznete na www.referendum-csr.cz pod odkazem "Program".

Jejich shrnutí je uvedeno ve druhé části tohoto příspěvku, který momentálně připravujeme.

Po zavedení plné přímé demokracie, reforem, vlády trestně i hmotně odpovědných odborníků, návratu zákonodárné moci občanů a zemského systému bude následovat také zrušení systému politických stran, který je pro efektivní řízení státu překážkou.
ČÁST II

PROGRAM OBČANSKÉHO REFERENDA

REFERENDUM ČSR


1.VODA A ENERGIE ZDARMA

Program Referenda ČSR počítá se zásadní státní a ekonomickou reformou. V rámci reformy je připraven návrh na úplně nový, jednoduchý model tvorby státního rozpočtu a hospodaření státu, kdy se vychází z principu "Lidé si vytváří stát jako společnou obec a stávají se občany proto, aby jim sloužil."

Voda, světlo, teplo, energie jsou v nezbytnou současnosti základní potřeby života a společenského systému, který potřebuje každý občan, služba i firmy. Protože si lidé vytváří stát proto, aby jim pomáhal a sloužil, je opodstatněné, že svým občanům tyto základní potřeby poskytne zdarma ze státního rozpočtu, tedy ze společného majetku občanů. Nikoliv neomezeně, ale limity dostačující na základní potřeby.2.OBČANSKÝ DŮCHOD - OBČANSKÁ RENTA

Občanský důchod je nový pojem, navrhovaný do Ústavního práva pro občany České republiky na základě rozsáhlé ekonomické reformy. Současný státní rozpočet je 1,6 bilionu Kč. Reforma počítá se ziskovým rozpočtem až 16 bilionů Kč.

Občanský důchod (renta) - Je přímý občanský a spoluvlastnický podíl na měsíčním zisku státním rozpočtu pro každého řádného občana ČR.

Je navrhován podle měřítek současného stavu důstojného minima k životu a životním nákladům, ve výši 25.000,- Kč/osoba. Jeho cílem je zajištění základní životní jistoty občana, rodiny, výchovu dětí, péči o osoby starobní nebo nemohoucí.

Občanský důchod je sice podíl na zisku státního rozpočtu, ale souběžně plní účel sociálního bezpečí, určený pro jistotu základní a důstojné obživy, péči a vzdělání dětí, na jistotu bydlení, tepla, světla, vody.

Nelze jej zaměňovat za nepodmíněný příjem z dílny globalistů a bank, který je financován dluhem státu bankám, který bude stát zase muset vybrat zpět i s úroky. Tedy dluh, který dělá další dluh. Občanský důchod je přesný opak bez dluhu, ze zisku státního rozpočtu, který nesmí ze zákona ve ztrátě. Je to přesný opak globalistického nepodmíněného příjmu.

Spravován bude zákonem chráněným a nedotknutelným občanským účtem, ke kterému bude mít přístup pouze občan a stát, nikdo jiný.3.REVIZE RESTITUCÍ, PRIVATIZACE A EXEKUCÍ

Po roce 1989 proběhly četné restituce, privatizace i exekuce. U mnohých existují četné indicie a poznatky, že proběhly podvodně, manipulačně, neoprávněně a tím i nezákonně. Všechny restituce je třeba důkladně prošetřit a zajistit tím jasný přehled, které proběhly oprávněně a zákonně a které neoprávněně a nezákonně.

Revize by obsahovala vznik zvláštního Revizního soudu, který by jmenoval a odvolával prezident republiky na dobu potřebnou pro provedení revize. Souběžně by měl vzniknou Revizní fond pro úhradu škod ze zdrojů zabavených pro nezákonné jednání.

Revizní soud by měl pravomoc a povinnost nejen zrušit vadné nezákonné jednání, ale vyslovit trestní i hmotnou odpovědnost i způsob náhrady vzniklých škod včetně odpovědnost všech pachatelů a spolupachatelů nezákonného jednání, bez ohledu na to, jakého postavení odpovědné osoby byly nebo jsou.

Vzhledem k tomu, že nezákonná jednání byla prováděny organizovaně celými skupinami lidí a podílníků, je jednoznačné, že se jednalo o zločinná spiknutí proti státu i občanům ČR a je nezbytné pro reformu státu a narovnání důvěry občanů v právo a spravedlnost a ve stát tyto pachatele exemplárně potrestat.

Dále navrhujeme, pokud osoba a osoby podílející se na nezákonných a podvodných jednáních dobrovolně přiznají svou vinu či vydají nezákonné obohacení před zahájením soudní revize, lze uplatnit ustanovení o účinné lítosti a trest jim zmírnit nebo prominout.

Pokud bude osoba pachatele nebo osoby podílející se na nezákonném jednání bránit nebo mařit jakýmkoliv způsobem revize, bude odsouzen nepodmíněně k trestu odnětí svobody od 1 do 10 let, podle závažnosti maření soudní revize. Ustanovení o účinné lítosti se neuplatní, pokud byla soudní revize již zahájena.4.REVIZE ZÁKONŮ

Dnes již není tajemství, že falešná revoluce v roce 1989 byla inscenována tajnými službami CIA, NSA, KGB, STB a dalšími tajnými službami a organizacemi. Není už tajemstvím, že postupovaly podle dlouhodobého plánu na celá desetiletí s cílem globalizovat celou Evropu do jednoho celku, Evropské Unie jako super-státu EU, jako 4. říše.

Globální moc, řízená největšími bankovními domy světa v soukromých rukou několika desítek rodin finančních magnátů a světové šlechty vyvolených, chce ovládat svět. Nejen naše země se dostala po roce 1989 do řízeného procesu a područí globalizační moci, kdy součástí celosvětové doktríny moci uplatnily jednotný postup...

Globalisté se zmocnili postupně korupcí a tajnými službami politických sil v daném státě tak, aby měly tyto politické síly v součtu zákonodárnou většinu. Jejich prostřednictvím se zmocnili moci zákonodárné a postupně, po desítky let přeměňovaly právní řád evropských států podle své potřeby a pro fašizaci společnosti a ovládnutí evropských národů.

Tímto se dostáváme k současnému dnešnímu stavu, kdy národní státy, pozvolna znásilněné a připravené k fašizaci prodělávají covid-fašistický útok na své pilíře státnosti, ekonomickou likvidaci, likvidaci systému státní správy, narušení zdravotnictví, školství, narušení principu státu a rodiny, celého společenského systému pod záminkou falešné pandemie s Covid-19, která má za cíl změnit opět po 100 letech mapu Evropy a upravit ji pro fašistickou globalizaci a nadvládu a Vlády jednotlivých zemí s nimi plně spolupracují jako vlastizrádci.

Tomu lze zabránit jen udržením národních států, vytvořením pro-národní politiky, zatčením všech, kdo se podíleli na sabotážích suverénních států a jejich postavení před národní občanské soudy. Pouze obnova státních pilířů, návrat k spravedlivé moci zákonodárné, soudní i výkonné to může zastavit.

Globalisté mají v plánu pro dokončení vyvolat falešní revoluce, provokované samotnými vládami k pádu jejich vlastních vlád a které mají dokončit zhroucení znásilněných národních států. Proto je nezbytné převzít moc do pro-národních rukou a národní státy udržet, protože jenom suverénní stát je schopen účinně se globalistům bránit.

Je nutná a nezbytná revize všech zákonů a jejich oprava od sabotážních prvků. Bez této revize se státy zhroutí na legislativní krizi, nedostatek ekonomických zdrojů a neschopnost suverénní stát udržet.5.EKONOMICKÁ REFORMA

V současnosti funguje celý stát na starých ekonomických systémech, výkladech pojmů kapitalismus, socialismus atd. Tyto pojmy jsou díky vývoji společenského systému a technologiím dávno přežité a potýkají se s mnoha nedostatky, které již podle těchto rovnic řešit vůbec nejdou.

Celý dnešní systém je postaven na manipulativních principech zastupitelské demokracie, která nefunguje a ekonomických principech neustálého růstu (HDP), který velmi rychle vyčerpává surovinové zdroje a vytváří spirálu civilizační sebevraždy.

To se projevuje každodenně na skoro každém z nás. Je třeba nejen šetřit přírodní zdroje, ale postavit společnost na nových pravidlech a systémech, odpovídajících dnešním požadavkům.


ZÁKLADNÍ PRINCIPY STÁTU:

 1. Stát si vytváří lidé jako společnou obec a stávají se dobrovolně občany proto, aby jim sloužil.

 2. Úkolem státu je vnější a vnitřní bezpečnost, bydlení, obživa, zdraví, vzdělání, kultura, infrastruktura

 3. Zákonů má být co nejméně a mají být srozumitelní všem

 4. Občanská ústava a občanské zákony

 5. Plná přímá demokracie

 6. Státní správa

 7. Právo a spravedlnost

 8. Sociální bezpečí

K tomu je nezbytná právě ekonomická reforma, která má zabezpečit nejen dostatečné finanční prostředky, ale i vyrovnaný rozpočet.

Starý systém globalistů a světových bank žije z vytvořených penězovodů, vysavače peněz mimo státy, které mají původ v systémovém nastavení výpočtu státních daní "Příjmy (100%) minus výdaje (+/- 90%).

Současný daňový základ pro stát je tedy 10% objemu zdanitelných příjmů, ze kterých se potom vypočítává skutečná daň. Většina peněz se ztratí a vyhne se státu obloukem do kapes nadnárodních korporací, spekulantů a bank, které je financují.

Tento spekulativní systém lze úplně odstřihnout a tím nejjednodušším způsobem:

 1. Vlastní národní banka a měna

 2. Změna ustanovení daňového zákona (příjmy mínus výdaje)

 3. Zrušení dosavadních přímých a nepřímých daní

 4. Zavedení jednotné daně 10% z celkového příjmu

 5. Daň pro fyzické i právnické osoby dát na stejnou úroveň

 6. Stabilizovat národní měnu do vlastních národních rukou a odříznout ji od Mezinárodního měnového fondu.6.HROMADNÁ MIGRACE A MIGRANTI

Multikulturní migrace v celé Evropě probíhá prostřednictvím neo-marxistických politických mafií a socialistické internacionály v rámci projektu Evropské Unie a globalistů  a rozděluje se na dvě zásadní kategorie osídlování Evropy osobami zejména islámského původu:

 1. dlouhodobé - desítky let, kteří se zabydleli a narůstají v Evropě již 2-3 generace

 2. bezprostřední - osidlující Evropu aktuálně dnes v masovém měřítku. Obojí je s evropskou civilizací neslučitelné jak z okamžitého, tak z dlouhodobého hlediska.

Celá migrace afrického a arabského původu je dlouhodobý plán na desítky let dopředu z dílny socialistických, globalistických a banksterských elit, se snahou změnit tvář Evropy asimilací původního evropského obyvatelstva a tradiční kultury smísením ras, etnik a náboženství.

Každý z nás by se měl zamyslet, do čeho rostou naše děti a vnoučata a jaká je jim politickými mafiemi připravována budoucnost. Je nezbytné tento asimilační plán jednoznačně odmítnout i se všemi politickými mafiemi, které na tomto zločinu kolaborují s bankstery, Evropskou Unií a neo-marxisty.

Ilegální migranti

Řešení ilegálních migrantů je v současné době velmi silný problém. Nicméně je řešitelný tou nejjednodušší cestou. Zakotvením pravidla do námi navrhované nové Ústavy, nejvyššího zákona jednou větou....

"Ilegální imigrant při zachování základního sociálního zabezpečení je do 7 dnů nekompromisně vyhoštěn do země odkud přišel nebo do země původu".


Hlavní koordinátor Referenda ČSR

Jindřich TichýPro více informací pište na email:info@project-sen.net